Klauzula informacyjna zgodna z RODO

  • Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest AUTOZAM Magdalena Zielińska z siedzibą w Warszawie przy ul. Poswstańców Śląskich 80B, adres e-mail: autozam@autozam.pl
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy na usługę z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby jak również przekazaniu przedmiotu naprawy osobie właściwej.
  • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne również do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze min.: - przekazywanie danych do Firmy Rachunkowej w celu prawidłowego rozliczenia wobec Urzędu Skarbowego w Warszawie, organom prowadzącym sprawy podatkowe i czynności kontrolne z ramienia administracji państwowej.
  • Każda zgoda na przetwarzanie danych osobowych* jest składana/rejestrowana w rejestrze przyjęć usług do realizacji - treść jednakowa i do zapoznania się klientów została zamieszczona poniżej w treści klauzuli.
  • Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu dochodzenia praw przed sądem.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

*Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę AUTOZAM Magdalena Zielińska w celu realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcą danych jest firma AUTOZAM Maciej Zieliński. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawa prawna — art. 6, art. 12 i 13 RODO.